Á S Z F

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a VISU slow design (a továbbiakban: „VISU”) mint szolgáltató által üzemeltetett visuslowdesign.com weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő) általi használatára vonatkoznak.

  • A VISU tevéknysége

   A VISU grafikai szolgáltatást nyújt pecsétek tervezéséhez, illetve a pecsétek kivitelezését vállalja.

   A VISU slow design termékek kis szériás előállítását végzi kézi print segítségével.

   VISU worskhopok során az egyedi nyomtatáshoz szükséges alapanyagokat biztosítja és egyedi szerződés szerint készül fel az eseményre.

    • Elérhetőség és adatok

     Az üzemeltető adatai:

     név:                                             Bodó Veronika E.V.

     székhely:                                     Budapest 1111. Lágymányosi utca 12. FS. emelet 2.

     Nyilvántartási szám:                    55708928

     adószám:                                    56994104-1-43

     képviselő:                                    Bodó Veronika

     elérhetőség (email):                    office.visu@gmail.com

     telefon:                                        +36205013079

     A VISU honlapjának alapját a SHOPIFY biztosítja:

     név:                     Shopify International Limited

     székhely:             2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Írország

      • A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

       A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak a Megrendelőnek.

       Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Megrendelő lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a VISU -hoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon a Megrendelőnek a megadott elérhetőségein.

       • Hírlevél: A feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a VISU-hoz, így értesülhet az aktuális ajánlatokról. A VISU ezen a csatornán értesítést küldhet a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.

       • Rendelés: a Megrendelő a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére. A rendeléshez szükséges adatvédelmi tájékoztatót külön mellékletben tartalmazza oldalunk.

        • Megrendelés

         A Megrendelő a visuslowdesign.com oldalon található lépések szerint megrendeli a terméket. A megrendelés akkor kerül feldolgozásra, amikor a kosárérték összege megjelenik bankszámlánkon.

         A VISU 48 órán belül visszaigazolja a megrendelés elfogadását a rendelkezésre állás szerint. A kosárba tett termékek mindaddig rendelkezésre állnak más vásárlók számára, amíg nem kerül kifizetésre az adott kosárérték. A VISU fenntartja magának a jogot, hogy adott megrendelést visszautasítson és erről a megrendelőt email útján értesítsen, illetve egy terméktípusból adott címre való mennyiséget korlátozzon.

         Amennyiben emberi mulasztásból fakadóan pontatlan információ jelenik meg weboldalunkon, a VISU jogában áll minden előzetes értesítés nélkül azt megváltoztatni és a megrendelést törölni. A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a VISU nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén a VISU nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti.

         Megrendelő a rendelés elküldése előtt ellenőrzi a bevitt adatokat és tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

         Fenntartjuk a jogot arra, hogy visszautasítsuk a megrendelést, ha a kosárérték kiegyenlítése fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt nem valósul meg.

          • Szállítás

           Kis szériás, kézzel készült termékek értékesítéséből kifolyólag a megrendelést követően 48 órán belül visszaigazolt emailben szereplő információk alapján jelezzük a termék rendelkezésre állását.  A megrendelt termékek szállításával kapcsolatos pontos információkat az oldalon található külön melléklet tartalmazza.

            • A Megrendelő elállási- és felmondási joga

             Az visuslowdesign.com oldalon keresztül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

             A VISU kis szériás, kézzel készített termékeiben egyedi eltérések, jelentkezhetnek, amit a Megrendelő, a termék megvásárlásával elfogadottnak tekint.

             Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a megrendelő kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a megrendelőt a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a VISU észszerű költségeit.

             Egyedi, személyre szabott tervezések, szolgáltatások, termékek megrendelése esetén nem tudjuk teljesíteni az elállási, felmondási kérelmet.

             • Nyilatkozat

             A megrendelő elállási- és felmondási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

             • Visszatérítés

             Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a VISU haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

             A VISU a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a VISU a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

             Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a VISU nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

             • Termék visszaküldése

             Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a VISU részére átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Használt, megrongálódott termék visszavételét a VISU nem köteles végrehajtani.

             Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a VISU mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a VISU-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

              

             • Kivételek

             A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

             1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a VISU a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

             2. olyan nem előre gyártott termék/szolgáltatás esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő/terveztek meg, vagy olyan termék/szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

             3. workshopokra való megrendelés esetében a VISU a kiírt időpont előtt megkezdi a teljesítést a workshop előkészületeivel és a fogyasztó megrendelésével nyilatkozott annak tudomásul vételéről. Workshopok árának visszatérítésre nincsen módunk, kivéve, amennyiben az eseményben jelezzük ennek feltételeit. A workshop díja a VISU slow design oldalán levásárolható.

              • Jótállás

               Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

               Hibás teljesítés esetén szerződés/ jogszabály (pl. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) alapján a VISU jótállásra köteles. A VISU kis szériás, kézzel készített termékeiben egyedi eltérések, jelentkezhetnek, amit a Megrendelő, a termék megvásárlásával elfogadottnak tekint.

               Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

               A jogosult kijavítást vagy kicserélést kérhet, árleszállítást igényelhet, de a folyamatban a Ptk. idevonatkozó szemelvényei az irányadók.

               Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

               A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

                • Panaszkezelés

                 A fogyasztó a VISU a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a tulajdonossal, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.

                 • Szóbeli (telefonos) panasz

                 A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a VISU a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a VISU köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

                 A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

                 • Írásbeli panasz

                 Az írásbeli panaszt a VISU a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a VISU indokolni köteles. A VISU a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

                 A panasz elutasítása esetén a VISU köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a VISU a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

                 Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

                  • Vitarendezés

                   Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:

                   https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

                   A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

                   Az illetékes békéltető testületek listája:

                   https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

                    • Egyéb szabályok

                     A VISU nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

                     1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;

                     2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;

                     3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);

                     4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

                     A Megrendelő köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Megrendelőt terheli.

                     A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a VISU szellemi tulajdona, azt felhasználni a Megrendelő semmilyen formában nem jogosult.

                     A weboldal használatával elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik a weboldal tulajdonosa, üzemeltetője felé esetleges károkozásával a megállapodás megszegésével, szellemi tulajdona megsértésével.

                     A Shopify szolgáltató nem tartozik felelősséggel a weboldal használatával kapcsolatban, irányadó szabályzata megtalálható angol nyelven a saját honlapjukon. A weboldal használatával Ön egyetért azzal a ténnyel, hogy saját kockázatára használja a visuslowdesign.com online felületét.

                     A VISU szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

                      • Az ÁSZF-re irányadó jog

                       A Honlap használatakor az Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót

                       és elismeri, hogy a VISU tájékoztatta a vásárlás menetéről, adatainak használatáról így az oldalt saját felelősségre használja. Az oldalon szereplő harmadik fél esetleges károkozásával kapcsolatban a VISU nem vállal felelősséget és ezt a Megrendelő elfogadja.

                       A VISU bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

                       A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

                       Dátum: 2021.október 1.

                        

                        

                       1. melléklet

                        

                       Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

                        

                       (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttasd vissza, de kérjük, hogy a szándék kifejezését előzetesen emailben jelezd nekünk az office.visu@gmail.com emailcímen és igyekszünk a problémát orvosolni.

                        

                       Levél útján történő bejelentés címe:

                        

                       Címzett: Bodó Veronika E.V.

                       Budapest 1111

                       Lágymányosi utca 12. FS. emelet 2. ajtó

                        

                       Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………………………………………….

                        

                       Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:……………………………………………….

                        

                       A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………..

                        

                       A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………..

                        

                       A fogyasztó(k) telefonszáma:.………………………………………………………………..

                        

                       A fogyasztó(k) emailcíme:…..………………………………………………………………..

                        

                        

                       A fogyasztó(k) aláírása:

                        

                        

                       ………………………………………            ………………………………………

                        

                        

                        

                       (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

                        

                        

                       Kelt: ………………………………………………………